Uslovi putovanja

Uvodna napomena ove upute i uslovi rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Almy Travel-a i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

Prijave i ugovaranje

Putnik se za putovanje koje organizira turistička agencija Almy Travel može prijaviti u svim poslovnicama Almy travel-a, telefonom, faksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupovine usluga putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Uslove rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate).

Cijena i sadržaj aranžmana

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prevoza, hotelske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i aerodromske takse zračnih luka te troškove stručnog i lokalnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno):

Fakultativne (neobavezne) izlete i posjete,
Moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza
Ulaznice za objekte koji se posjećuju.
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti Konvertibilne Marke (KM) i stranih valuta. Almy Travel može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa,
promjena troškova prevoza (goriva, cestarina i sl.),
promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. Almy Travel može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno.
Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik lično dolaskom na prodajno mjestoAlmy Travel-a ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je saglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Objavljene cijene rezultat su ugovora Almy Travel-a s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman Almy Travel od ukupne cijene aranžmana zadržava:

do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana a najmanje 40 KM
29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
nakon polaska 100% cijene aranžmana
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu i katalogu na koji se ta skala odnosi. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uslove Almy Travel zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Almy Travel će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

Osiguranje od rizika otkaza

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede…) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti Almy Travel zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tački 4. Ostali uslovi osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

Otkaz putovanja od strane Almy Travel-a ili promjena programa

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika,Almy Travel zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Almy Travel zadržava pravo potpune i djelimične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.Almy Travel zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uslovi putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne) prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom saobraćaju. Ukoliko Almy Travel otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

Putne isprave

Putnici su obvezni posjedovati važeće lične putne isprave. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Almy Travel, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Almy Travel pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Almy TRavel-ov vodič će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Almy Travel može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu.Almy Travel nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

Obaveze Almy Travel-a

Almy Travel je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog djelatnika te brinuti o pravima i interesima putnika u skladu dobrim običajima u turizmu. Almy Travel je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Almy Travel će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Almy Travel će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Almy Travel nije dužan pružati usluge van ovih Uslova.Almy Travel ne odgovara za eventualne štamparske greške.

Obveze putnika

Putnik je dužan brinuti se da lično ispuni uslove predviđene propisima Bosne i Hercegovine i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzrokuje, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uslova. Štetu koju je prouzrokovao, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio. Završne odredbeOvi opći Uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s Almy Travel-om, Potpisivanjem ovog ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja.